Všeobecné obchodní podmínky
Valeria Voskoboeva (Anny Letenské 1235/5, 120 00 Praha): kosmetické služby

IČ: 09213597

Provozovná: Kosmetické studio «Radiance», Sležská 130, 13000 , Praha


1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.faceformstudio.com a v provozovně Kosmetické studio Radiance, Slezská 130, 13000 , Praha) Valeria Voskoboeva (dále jen "prodávající") a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů (dále jen „zákazník").

1.2 Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může studio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi studiem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Studio používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.4. Pro řešení sporu mezi studiem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval studio za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla studiem vyřešena. Studio je povinné se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.5. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a studiem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.3. Objednávky služeb3.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky, emailem, na na webových stránkách. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.3.2. Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte nás o tom předem telefonicky, SMS, emailem nebo zprávou na FB, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.3.3. Předčasný příchod

K čekání jsou v našem salonu určeny prostory recepce. Prosíme Vás o ohleduplnost, probíhá- li ve vedlejší místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni.3.4. Pozdní příchod

Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu ošetření zkráceno tak, aby mohl být zákazník, který je objednaný po něm, obsloužen v čase, na který je objednán.3.5. Absence zákazníka

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 30% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný.3.7 Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši,...)

b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu

f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie na adheziva používaná při prodlužování řas). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

g) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření3.8. Předčasné ukončení služby

Služba může být předčasně ukončena, pokud:

a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo

b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo

c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo

d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.4. Opatření proti Covid-19

a) zajišťuje řádnou dezinfekci prostor a pomůcek po každé klientce

b) provozovatel je povinen zajistit zákazníkům možnost dezinfekce rukou při vstupu do studia či na WC

c) provozovatel je oprávněn měřit zákazníkům tělesnou teplotu při vstupu do prostor studia

d) provozovatel je povinen nosit při práci ochranné zdravotní prostředky – roušku, jednorázové rukavice

e) zákazník je povinen mít při vstupu do studia roušku, kterou odkládá po dobu ošetření

f) zákazník je povinen dezinfikovat si při vstupu do studia ruce

g) zákazník je povinen udržovat 2m odstup od jiného zákazníka, pokud by se potkali v prostorech studia (provozovatel ale objednává zákazníky tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu)5. Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené v prostoru recepce naše studio neručí.6. Ceník

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele.7. Dárkový poukaz

7.1. Použití dárkového poukazu

U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy.

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.

Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů.

7.2. Hodnota dárkového poukazu

Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.

7.3. Platnost dárkového poukazu

Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.8. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.9. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2021