ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
S evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme povinni Vás informovat o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Vyplněním osobních údajů (OU) poskytujete Mgr. Valerii Voskoboevové, Anny Letenské, 1235/5,120 00 Praha 2; IČ: 09213597 (dále jen „Správce") souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), osobní údaje.


Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


1. Správce:

Ing. Valeria Voskoboeva,

Anny Letenské, 1235/5,120 00 Praha 2

Provozovná: kosmetické studio «Face Form Studio», Belgická 132/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2

tel: 734 258 721 email: info@faceformstudio.com

IČO: 09213597


2. Údaje, které zpracováváme:

jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,

• telefonní číslo, e-mailovou adresu

• údaje o zakoupeném zboží,

• data a druhy kosmetických ošetření,

• údaje ve zdravotním dotazniku a kosmetické kartě monitorující základní zdravotní stav (stav pleti, alergie, nemoci, používání léků, operace, spánek, jídelní návyky a zažívání, menstruace, antikoncepce, menopauza, váha, výška, obvod) a s kontraindikacemi procedur (pro bezpečné provedení ošetření)

• fotografie, videa a záznamy zvuku3. Důvody a účel zpracování:


V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle Mgr. Valerie Voskoboevě informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány.


Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro podstoupení objednaných procedur a další zákonné plnění.

Abychom mohli poskytovat nabízené služby – tzn. zpracovat Vaši objednávku služeb, rezervovat termín, případně připomenout termín rezervace anebo s Vámi komunikovat, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu nezbytného plnění smlouvy, podle čl.2.

Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá k zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.


Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou může Valeria Voskoboeva použít pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Valerií Voskoboevovou.
4. Účel zpracování:

• zajištění komunikace s Vámi

• zajištění vysokého standardu služeb a péče o Vaši pokožku (OU v kosmetické kartě)

• zajištění Vaši informovanosti o nabídce zboží a naších služeb všemi dostupnými formami, zejména zasílání newsletterů, SMS zpráv, tel. nabídek, písemných nabídek, zveřejněním na webových stránkách

• zajištění doručení zboží, poukazů na Vámi udanou adresu

• účasti ve věrnostních programech

• provádění marketingových průzkumů

• účasti na marketingových a společenských akcích5. Předání údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje budou zpracovávat naši zaměstnanci na nezbytně nutnou míru pro plnění pracovních úkolů.

Údaje nebudou předány mimo území EU.6. Zabezpečení osobních údajů:

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, které zamezují zneužití nebo poškození Vašich osobních údajů.

Zaměstnanci jsou vázáni příslušnými vnitřními předpisy týkajících se ochrany důvěrných informací.7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění služby a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání služby, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ soudního nebo správního řízení.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a to na 10 let od poslední návštěvy.

Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány.8. Správce:

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: info@faceformstudio.com

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se zpracováním vašich OU se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně - Mgr. Valeria Voskoboeva, Anny Letenské, 1235/5,120 00 Praha 2.9. Webové stránky:

Naše webové stránky používají tzv. cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek.

Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Na našich webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na nás, mohou se řídit vlastními zásadami a pravidly ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na našich webových stránkách odkazováno, nijak nevlastníme ani nekontrolujeme, nejsme odpovědni za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.10. Mlčenlivost

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejněním by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem.11. Vaše práva a možnosti volby:

OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

• zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

• požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

• právo být zapomenut – Máte právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominuli zákonný důvod jejich případné archivace

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřadu pro ochranu osobních údajůPoskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné Vám požadovanou službu poskytnout, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro služby, které poskytujeme.

Tento dokument může být aktualizován a měněn. Aktuální verzi naleznete vždy v naší provozovně anebo webových stránkách.Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 3. 2021Kontakt

Ing. Valeria Voskoboeva,

Anny Letenské 1235/5, 120 00 Praha 2

tel: 734 258 721

email: info@faceformstudio.com